Legislație

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Teatrului Masca (pot fi vizualizate pe portalul http://legislatie.just.ro/:

 • O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată și modificată cu Legea nr. 353/2007, modificată prin O.U.G. 48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii;
 • H.G. nr. 763/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante şi Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului;
 • O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public aprobată cu Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare;
 • H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 9/1996 modificată privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură, abrobată prin Legea 86/1996, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 republicată – Codul Civil;
 • Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul fiscal din 2015, adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat;
 • Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.S.G.G. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Parteneri si colaboratori:

Politica de cookie | Politica de confidentialitate